آلوپسی - دکتر سعیدرضا یوسف

آلوپسی (Alopecias)

مقدمه (Introduction)

فوليكول مو ساختار سيلندري شكل، چند سلولي و كاملا سازمان يافته است كه ساختار پيچيده تر ديگري به نام ساقه مو را توليد مي كند. فوليكول مو همچنين به دستگاه يا واحد پيلوسباسه اشاره مي كند. واحد پيلوسباسه شامل فوليكول مو و غدد سباسه است. پائين ترين بخش فوليكول مو ماتريكس يا بولب ناميده مي شود. ماتريكس فعال ترين بخش فوليكول مو است و در اينجاست كه رشد و تمايز رخ مي دهد. اپيتليوم بولب، پاپي درم را احاطه مي كند كه اين مسئله اي بسيار مهم براي بقاي فوليكول مو است. سلولهايي كه از بخش مركزي ناحيه ماتريكس درست بالاي پاپي درم منشاء مي گيرند، ساقه مو را مي سازند. قسمت هاي ساقه مو شامل كوتيكول، كورتكس و مدولا است. همين طور كه ساقه مو از ناحيه ماتريكس به سمت بيرون رشد مي كند. به وسيله ساختاري شامل 3 لايه سلولي به نام غلاف داخلي ريشه در بر گرفته مي شود. لايه داخلي كوتيكول غلاف داخلي ريشه را مي سازد. در اطراف اين لايه سلولي كه به نام Huxley شناخته مي شود و در اطراف لايه Huxley،لايه henle قرار دارد. درست زير سطح مجراي غدد سباسه، غلاف داخلي ريشه دسكوامه مي شود. غلاف خارجي ريشه، سيلندر خارجي تر فوليكول مو را مي سازد و در امتداد اپيدرم رويي و بولب مو كه در عمق قرار گرفته است، قرار مي گيرد. ناحيه ورود عضله راست كننده مو به فوليكول مو bulge ناميده مي شود. اعتقاد بر اين است كه اين ناحيه خواص شبيه سلول هاي بنيادي دارد و براي چرخه فوليكول مو و بازسازي آن اهميت بسزايي دارد. اگر اين ناحيه آسيب دائمي ببيند رشد مجدد مو اتفاق نخواهد افتاد.

دکتر سعیدرضا یوسف

dr saeed reza yousef

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نظرات

دیدگاه خود را بنویسید