پاپیلوماویروس - دکتر سعیدرضا یوسف

پاپیلوماویروس انسانی (Human papillomavirus)

مترادفها (Synonyms)

 • Verrucae vulgares (singular: verruca vulgaris)-common warts
 • Verrucae palmares et plantares-hand and foot warts
 •  Verrucae planae-flat warts, plane warts
 • Condylomata acuminate (singular: condyloma acuminatum)- genital warts
 • Condylomata plana-flat cervical condylomas, plane condylomas
 • Squamous intraepithelial lesion (SIL)-cervical intraepithelial neoplasia (CIN), vulvar (VIN), vaginal (VaIN), penile (PIN), anal (AIN)
 • Buschke-lowenstein tumor-giant condylomata acuminata, condylomata acuminata gigantean
 • Florid oral papillomatosis-ackerman tumor
 • Papillomatosis cutis carcinoides-gottron tumor
 • Focal epithelial hyperplasia-heck’s disease

نکات کلیدی (Key features)

 • ويروس HPV  گروه بزرگي از ويروسها كه تقريبا شامل 100 ژنوتيپ ويروسهاي تومورال DNA دار مي باشد كه اپي تليوم يا مخاط را درگير مي كند و بطور شايع سبب ايجاد زگيل مي گردند.
 • عفونت پوست با زيرگونه هاي مشخصي از ويروس HPV باعث زگيل معمولي يا زگيل مسطح مي گردد.
 • EV يك بيماري ارثي است كه با زگيلهاي مسطح متعدد يا ماكولهاي شبيه P. versi color مشخص مي شود كه اين بيماري بعلت عفونت مزمن با انواع ويروس HPV ايجاد مي شود كه به اين ويروس EV-specific گويند.
 • انواع EV از ويروس HPV در سرطانهاي پوستي ونيز پوست طبيعي شناسائي شده اند. اين ويروسها در اثر عواملي مانند: اشعه UV، نقص ايمني و زمينه ژنتيكي ميزبان فعال مي شوند.
 • عفونت مقعدي- تناسلي با ويروس HPV بيماري منتقله از راه جنسي است كه از شيوع بالائي برخوردار است بويژه در بالغين جوان. زگيل تناسلي (كونديلوما اكوميناتا) با زگيل خوش خيم تناسلي مقعدي توسط تيپهاي 6 و 11 ويروس HPV ايجاد مي شود كه اين موارد سروتيپ هائي با ريسك كم به حساب مي آيند.
 • عفونت پايدار با سروتيپ هاي پرخطر HPV كه بيشتر 16 و 18 مي باشد علت اصلي سرطانهاي سرويكس و انواعي از نئوپلاسم هاي واژينال، ولو، پنيس، مقعد و اوروفارنكس مي باشد.
 • بيماراني كه نقص ايمني سلولي دارند در معرض خطر بالاي عفونت پايدار HPV و همچنين بيماري پيشرونده هستند.
 • هيچ درمان ضد ويروس موثري وجود ندارد و اكثر درمانها جهت از بين بردن ضايعات يا افزايش پاسخ ايمني سلولي مي باشد.
 • واكسن HPV كه بر پايه ذرات شبيه ويروس ساخته شده يك روش موثري جهت پيشگيري از زگيل هاي تناسلي و سرطانهاي مربوطه ولوو، واژن و سرويكس مي باشد.

 

مقدمه (Introduction)

ويروس پاپيلوماي انساني يك گروه بزرگي از ويروسهاي DNA دار كه بطور وسيع در انسان و در حيوانات يافت مي شود و بطور شايع باعث ايجاد زگيل مي شود. زگيلهاي پوستي و مقعدي تناسلي راجعه باعث بدشكلي و اثرات رواني ناشي از آن باعث مراجعه مكرر بيماران به مراكز طبي مي شود. زيرگونه هاي ويروس HPV (16 و 18) بعنوان علت اساسي ضايعات زير شناخته شدند. سرطان سرويكس و ضايعات پيش ساز آن، انواع سرطانهاي مقعدي تناسلي و سرطانهاي دستگاه تنفسي- گوارشي فوقاني و بندرت سرطان سلول سنگفرشي انگشت. برخلاف آن عفونت پوستي با انواع 1، 2، 4، 27 و ... هيچگونه ارتباطي با سرطان ندارد. در بيماران دچار نقص ايمني كه در حال افزايش هستند عفونت با ويروس HPV تمايل به پايداري بيشتري دارد و باعث افزايش خطر ابتلا به نئوپلاسم هاي مقعدي تناسلي مي گردد. شيوع بالاي عفونت هاي ژنيتاليا با HPV در جوانان فعال از نظر جنسي يك مشكل بزرگي است زيرا نه روش درماني موثر ضدويروسي و نه روش موثر جهت جلوگيري از انتقال آن وجود دارد (بجز احتياط جنسي). در دهه اخير واكسنهاي با پايه ذرات شبه ويروسي ساخته شده است كه در حيوانات مانع انتقال عفونت HPV شده است. مطالعاتي انجام شده بر روي انسان نشان داده اين واكسن يك روش مطمئن و موثر (بالاي 90%) در پيشگيري از عفونت تناسلي HPV و همچنين ديسپلازي ناشي از آن مي باشد.

History

از ديرباز فرض مي شد كه زگيل انساني عامل عفوني دارد. مطالعات انجام شده توسط Ciffo 100 قبل انتقال زگيل معمولي را توسط محيط هاي عاري از سلول ثابت كرده است. در سال 1933 شناسائي ويروس پاپيلوماي خرگوش cottontail و همچنين ويروس EV كه يك ژنودرماتوز نادر به حساب مي آيد باعث شناسائي اثر سرطان زاي ويروس پاپيلوما گرديد. در اواخر 1970 اولين ژنوم ويروس HPV در باكتري كلونيزه شد كه اين مساله نشان دهنده تكثير ويروس پاپيلوماي انساني و حيواني مي باشد. بسته به توالي ژنوم ويروس HPV به زيرگروه هائي تقسيم شده كه ارتباط نزديكي با يافته هاي بيولوژيك دارد. مثلا انواع پوستي و مخاطي، انواع ژنيتال پرخطر و كم خطر ويروس HPV شناسائي شده و توانائي جزئي DNA نيز بدست آمده كه اين يافته ها نشان دهنده وجود حداقل 200 ژنوتيپ ويروس HPV مي باشد. در سال 1979 ارتباط ويروس HPV با سرطان سرويكس توسط Hausen مطرح گرديد. مطالعات مولكولي انجام شده كه انواع HPV كه در ارتباط با سرطان سرويكس بودند، شناسائي شد. افتراق انواع پرخطر و كم خطر HPV بعلت ارتباط ابتلا با انواع سرطان زا بعنوان علت اساسي سرطان سرويكس از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

دکتر سعیدرضا یوسف

dr saeedreza yousef

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نظرات

دیدگاه خود را بنویسید