درماتوزهای گیاهی-دکتر سعیدرضا یوسف

درماتوزهای گیاهی (Dermatoses due to plants)

 Important botanical Synonyms

New family name                                         Old family name                

Apiaceae                                                   Umbelliferae (Parsnip family)

Arecaceae                                                  Palmae (Palm family)          

Asteraceae                                                  Compositae (Daisy family)   

Brassicaceae                                               Cruciferae (Mustard family)  

Fabaceae                                                    Leguminosae (Pea family)   

Lamiaceae                                                   Labiatae (Mint family)          

Poaceae                                                      Gramineae (Grass family)   

Rhus poison ivy or toxicodendron (see text)                                          

Non- immunologic urticarial = toxin-mediated urticarial                               

مقدمه (Introduction)

گياهان و محصولاتشان باعث طيف وسيعي از واكنشهاي پوستي نامطلوب شامل اكثريت وسيعي از موارد درماتيت تماسي آلرژيك مي شوند. اين مقاله اقليت كمي از گياهاني را كه باعث چنين مشكلاتي مي شوند، توضيح مي دهد (واكنشهاي به اعضاء خانواده قارچها و Protista كمتر شايع است و اينجا بحث نمي شوند). درماتوزهاي گياهي بر اساس تظاهرات باليني شان و خانواده گياهي كه باعث آنها مي شوند، معرفي مي گردند. گياهان اصلي كه باعث درماتيت تماسي آلرژيك مي شوند (پيچك سمي، گل داوودي و ساير گياهان خويشاوند آنها) مرور مي شوند. واكنشهاي گياهي را مي توان به كهيري (ايمونولوژيك و با واسطه توكسين فصل 17 و 19 را ببينيد)، درماتيت تحريكي (مكانيكال و شيميايي)، درماتيت فتوتوكسيك (فيتوفتودرماتيت) و درماتيت تماسي آلرژيك طبقه بندي نمود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نظرات

دیدگاه خود را بنویسید